$2,500,000

Employment Case
Wage & Hour

$325,000

Employment Case
Wage & Hour

$165,000

Employment Case
Sexual Harassment

$165,000

Employment Case
Wage & Hour

$1,750,000

Employment Case
Wage & Hour

$1,500,000

Personal Injury
Truck v. Truck

$300,000

Personal Injury
Auto v Auto

$115,000

Employment Case
Wage & Hour

$340,000

Personal Injury
Slip & Fall

$1,250,000

Personal Injury
Auto v Pedestrian

$500,000

Personal Injury
Auto v. Auto

$110,000

Personal Injury
Auto v. Auto

$165,000

Personal Injury
Auto v. Auto